Gel de tita salomatlik va mukammal go zallik kaliti

Gel de tita salomatlik va mukammal go zallik kaliti


Yalpi talab va yalpi taklif Iqtisodiy o'sish va milliy boylik Iste'mol, jamg'arma va investitsiyalar Umumiqtisodiy muvozanatlik Iqtisodiy beqarorlik va sikl nazariyalari Bandlik va ishsizlik Pul muomalasi va inflyatsiya Jamiyatning moliya va kredit tizimi Iqtisodiyotni tartibga solishda davlatning roli Aholi daromadlari va davlatning ijtimoiy siyosati IV-Bo'lim. IQTISODIY RESURSLAR VA JAMIYaT EHTIYoJLARI 2 soat Jamiyat ehtiyojlari, uning mazmuni va turlari. Uchquduqda zamonaviy yoshlar markazi. Istiqbolli iqtisodiy loyihalar aholi farovonligini yanada oshirishga xizmat qiladi. Xalq ishonchi yanada yuksak marralarni egallashga ruhlantirmoqda.Mazkur muammoli ma'ruza matnlari to'plamida Madaniyatshunoslik fani gel de tita salomatlik va mukammal go zallik kaliti, metodologik asoslari va barkamol avlodni shakllantirishdagi ahamiyati ochib berilgan. Unda qadimgi zamonlardan to hozirgi kunlargacha davrda jahon xalqlari madaniyati taraqqiyoti, mustaqil O'zbekistonda ma'naviy tiklanish jarayoni va madaniyat ravnaqi masalalari yoritilgan.

Usmonov To'plam Toshkent Moliya instituti qoshidagi Oliy o'quv yurtlararo ilmiyuslubiy Kengash majlisida muhokama qilingan va nashrga tavsiya etilgan. Burxonova 1-mavzu 2-mavzu 3-mavzu 4-mavzu 5-mavzu 6-mavzu 7-mavzu 8-mavzu 9-mavzu K I R I SH Madaniyatshunoslik fani O'zbekistonning davlat mustaqiligi qo'lga kiritilgandan keyin respublikamiz Oliy o'quv yurtlarida alohida fan sifatida o'qitish yo'lga qo'yildi. Madaniyatshunoslik gel de tita salomatlik va mukammal go zallik kaliti predmeti va tadqiqot ob'ekti insoniyatning bir necha ming yillar davomidagi madaniy faoliyati, madaniyat taraqqiyoti tarixi va nazariyasini o'rganishdan iborat.

Qo'lingizdagi ma'ruza matnlari to'plamida Madaniyatshunoslik fanining predmeti, mazmun-mohiyati, metodologik asoslari, ijtimoiy vazifalari ochib berilgan. Uni o'qish jarayonida moddiy madaniyat, ma'naviy madaniyat, tsivilizatsiya, qadriyatlar, milliy qadriyatlar, umuminsoniy qadriyatlar, ma'naviy-madaniy meros tushunchalarining ma'no-mazmunini bilib olasiz. Ma'zkur to'plamda Qadimgi Sharq madaniyati, antik davr va o'rta asrlar Evropa madaniyati, Sharq Uyg'onish davri madaniyati, Evropa Uyg'onish davri madaniyati, ularning o'ziga xos xususiyatlari, jahon tsivilizatsiyasida tutgan o'rni yoritilgan.

Unda Bog'dod Ma'mun akademiyasi, Xorazm Ma'mun akademiyasi, Ulug'bek akademiyasi, Evropa mamlakatlarida tashkil topgan universitetlarning faoliyati, ularning ilm-fan, madaniyat, ma'rifat taraqqiyotidagi o'rni, jahonshumul ahamiyati ochib berilgan. Shuningdek, XIX asr oxirida sodir bo'lgan sanoat to'ntarilishi, XX asr ikkinchi yarmida yuz bergan ilmiy-texnika inqilobi, kibernetika, kosmonavtika, axborot texnologiyalar rivoji, ularning insoniyat hayotidagi o'rni kabi masalalar yoritilgan.

Madaniyatshunoslik fani yangicha fikrlashni, insonparvarlik va vatanparvarlik tuyg'ularini shakllantiruvchi fan sifatida O'zbekistonning milliy tiklanishida, ta'limtarbiya tizimida muhim rol o'ynaydi. Biz o'tmish ajdodlarimizdan qabul qilib olgan madaniy-ma'naviy merosni o'z tajribalarimiz bilan to'ldirib, rivojlantirib boramiz va kelajak avlodlarga meros qilib qoldiramiz.

Bu uzluksiz umumbashariy ahamiyatga molik jarayon. Hozirgi murakkab dunyoda inson, uning hayoti, ezgulik, mehr va muruvvat, adolat, haqiqat, erkinlik, tenglik, tinchlik, do'stlik, baxt-sodat, vatanparvarlik kabi eng oliy umuminsoniy qadriyatlarni asrab-avaylashimiz zarur. Reja Madaniyatshunoslik fani predmeti, uni o'rganishning metodologik asoslari.

Madaniyatning tarkibiy qismlari va vazifalari. Milliy va umuminsoniy qadriyatlar. O'zbekistonning milliy tiklanish jarayonida madaniyatshunoslikning dolzarbligi. Mustaqil o'rganish uchun tavsiya etiladi Madaniyatning komil inson shakllanishidagi o'rni.


Bad Bunny X El Alfa El Jefe - Dema Ga Ge Gi Go Gu [Video Oficial]